نمایش گزینه ها

سرمایه ها

گزینه‌ای در دسترس نیست
گزینه‌ای در دسترس نیست
گزینه‌ای در دسترس نیست
برونش به عنوان:
Idدسته بندیموردشماره داراییتعیین گردید بهموسسهتسهیلکشوراستانشهرستانشهردهکده / حومهوضعیتتوضیحات
1Standard > -Food & Waterکامیونت حمل مواد غذایی (یخچال...--حلال احمرانبار مواد غذایی شمال غرب ایران (انبار)Iran (Islamic Republic of)----وضعیت خوب-