نمایش گزینه ها

بودجه

برونش به عنوان:
Idنامتوصیفمجموع هزینه های یک بارمجموع هزینه های تکراریکل بودجهپول رایجفرکانس نظارتStatusتوضیحات