نمایش گزینه ها

پناهگاه ها

گزینه‌ای در دسترس نیست
گزینه‌ای در دسترس نیست
گزینه‌ای در دسترس نیست
برونش به عنوان:
Idنام پناهگاهوضعیتنوع پناهگاهجمعیت تخمینیآدرس خیابانکشوراستانشهرستانشهردهکده / حومه
1پناه گاه مسلمناشناختهTemporary Camp5 000-Iran (Islamic Republic of)East Azerbaijanتبریز--