نمایش گزینه ها

اسناد

کتابخانه رسانه‌ها فهرستی از رسانه‌های دیجیتال را فراهم می‌کند.

شامل مشخصه:

  • آپلود عکس
  • ارائه متاداده برای فایل های رسانه‌ای شما