نمایش گزینه ها

بیمارستان ها

گزینه‌ای در دسترس نیست
گزینه‌ای در دسترس نیست
گزینه‌ای در دسترس نیست
برونش به عنوان:
Idنامنوع تسهیلاتوضعیت تسهیلاتنوع تهیه کننده برقکشوراستانشهرستانمجموع تختتخت های موجود
1بیمارستان نفتبیمارستان--Iran (Islamic Republic of)Tehran---