نمایش گزینه ها

کارمند

گزینه‌ای در دسترس نیست
گزینه‌ای در دسترس نیست
گزینه‌ای در دسترس نیست
گزینه‌ای در دسترس نیست
گزینه‌ای در دسترس نیست
گزینه‌ای در دسترس نیست
گزینه‌ای در دسترس نیست
برونش به عنوان:
Idشخصعنوان وظیفهموسسهاداره/بخشتسهیلایمیلتلفن همراهدورهتصدیق نامهتاریخ پایان قراردادوضعیت
2ابوالفضل وایانی...-حلال احمر-------فعال
گزینه های گزارش
میز پنهان
نمایش دادن جدول
هیچ گزارش تعیین نشده است