نمایش گزینه ها

ختم قرارداد با کارمند در ماه آینده

گزینه‌ای در دسترس نیست
گزینه‌ای در دسترس نیست
گزینه‌ای در دسترس نیست
گزینه‌ای در دسترس نیست
گزینه‌ای در دسترس نیست
گزینه‌ای در دسترس نیست
گزینه‌ای در دسترس نیست
برونش به عنوان:
Idتاریخ پایان قراردادشخصعنوان وظیفهموسسهاداره/بخشتسهیل