نمایش گزینه ها

دریافتی / ورودی

گزینه‌ای در دسترس نیست
گزینه‌ای در دسترس نیست
برونش به عنوان:
Idتعداد GRNشماره بارنامهتعداد POدریافت شده توسطسازمان / تامین کنندهاز تسهیلتسهیل (Recipient)تاریخ دریافت گردیدنوع حمل و نقلوضعیتتعداد REQفرستاده شده توسط شخصتوضیحات