نمایش گزینه ها

خط زمان حادثه

برای حذف نمودن مسیر زمانی: از چرخ موس یا کلید های جهت یابی استفاده نمایید و یا مسیر زمانی را کش کنید.