نمایش گزینه ها

موارد حمل و نقل

برونش به عنوان:
Idوضعیت ردیابی موردCTNموردپکارسال محمولهدریافت حمل و نقلتعداد ارسال شدهوزن کل (کیلوگرم)کل حجم (m3)پول رایجارزش به ازای هر بستهبنمقدار بازگشتیمقدار دریافت شدهاضافه کردن به بنمتعلق به (سازمان / شعبه)تامین کننده / اهدا کننده