نمایش گزینه ها

بیماران

گزینه‌ای در دسترس نیست
گزینه‌ای در دسترس نیست
برونش به عنوان:
Idبیمارکشور محل سکونت فعلیمحل کنونی درمان بیمارستانشماره تلفن محل سکونت فعلیصدماتتاریخ درمانانتظار بازگشت خانهتوضیحات
1کیم جونگ اونKorea, Republic ofبیمارستان نفت44554455krona1398/11/201398/11/30-