نمایش گزینه ها

پروژه ها

گزینه‌ای در دسترس نیست
گزینه‌ای در دسترس نیست
گزینه‌ای در دسترس نیست
گزینه‌ای در دسترس نیست
برونش به عنوان:
Idنام پروژهمجریبخش هاکل بودجهتاریخ شروعتاریخ پایانموقعیت
1توزیع غذاحلال احمر-1 000 0001398/11/201398/11/23-