نمایش گزینه ها

فرودگاه ها

برونش به عنوان:
Idناماستفاده انسانیموسسهعرض جغرافیاییطول جغرافیاییElevationطول باند (متر)عرض باند (متر)سطوح باندحداکثر اندازه هواپیما
1مهرآبادناشناخته-35.711751.407---آسفالتMH.1521